Dosen

No NIP Nama Jabatan Akademik Gelar Akademik
1. 196107061990031006 Dr. Ir. Wahab Musa, M.T. Lektor Kepala S3
2. 196807051997021001 Dr. Sardi Salim, M. Pd. Lektor Kepala S3
3. 197902052005011002 Wrastawa Ridwan, ST., M.T. Lektor Kepala S2
4. 197704042001121001 Dr. Lanto Moh.Kamil Amali, ST., M.T. Lektor Kepala S3
5. 197102222001121001 Yasin Mohamad, S.T., M.T. Lektor Kepala S2
6. 197306221999032002 Sri Wahyuni Dali, ST., M.T. Lektor S2
7. 196506161994121001 Dr. Arifin Matoka, M.T. Lektor S3
8. 196704212003121001 Zainudin Bonok, ST., M.T. Lektor S2
9. 197502142001122001 Ade Irawaty Tolago, ST., M.T. Lektor S2
10. 197411252001121002 Ervan Harun, ST., M.T. Lektor S2
11. 197410032001121001 Amirudin Y. Dako, ST., M.T. Lektor S2
12. 197401162000121001 Taufiq Ismail Yusuf, ST., M. Si. Lektor S2
13. 197506242005011003 Syahrir Abdussamad, ST., M.T. Lektor S2
14. 197201282005011003 Ifan Wiranto, ST., M.T. Lektor S2
15. 197801272005011001 Rahmat D.R. Dako, ST., M. Eng. Lektor S2
16. 197604272006042002 Salmawaty Tanza, S.T., M. Eng. Lektor S2
17. 197610192006041001 Buyung R. Machmoed, ST., M. Eng. Lektor S2
18. 197510172005012001 Jumiati Ilham, ST., M.T. Lektor S2
19. 197004052009121001 Bambang Panji Asmara, ST., M.T Lektor S2
20. 197011052001121001 Iskandar Z. Nasibu, S. Pd., M.T. Asisten Ahli S2
21. 197401042003121001 Arfan Usman Sumaga, ST., M.T. Lektor S2