e-Journal Langganan


Jurnal Telkomnika (Telekomunikasi Komputasi Elektronika Kendali)

Volume 14, No 3 A, March 2016 ISSN 1693-6930
Penerbit : Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Indonesia
Artikel
Harmonic Estimation Algorithm based on ESPRIT and Linear Neural Network in Power System
Xiangwen Sun*1, Ligong Sun2, Shuai Zhao3
Improvement of RBF Neural Network by AdaBoost Algorithm Combined with PSO
Yuanyuan Wang*, Xiang Li
Parts Surface Structure Image Classification Detection System Design
Min Cui*1, Xiangming Deng2, Kuilu Liu3, Weiyi Deng4
Hole-Wedge Effect of Friction Pair and Its Control Mechanism
Zhihong Han*, Shuyang Liu
The Secure Localization Algorithm of SDV-HOP in Wireless Sensor Networks
Hongbin Wang*1, Liping Feng2, Rong Li3, YiChi Zhang2
Service Selection Algorithm of Two-layer QoS Model based on Functional Grouping
Hongxia Wang*, Jianjia Sheng
Anti-theft System of Smart Homes Based on GPRS
Chunfeng Li*1, Dandan Sun2, Wusheng Tang3
Electric Vehicle Regenerative Braking Control Strategy Based on Braking Time Identification
Shigang Song*1, Xiaoping Li2, Yong Lin3
Digital Management Mechanism of Sudden Geological Disaster Emergency Plan
Lu Huang1, Xiangang Luo2*, Zhong Xie3, Luyang Xiang4, Jingmin Tu5
Design of Intelligent Electronic Meters Based on GPRS
Chunfeng Li*1, Dandan Sun2, Wusheng Tang3
An Improved Gaussian Mixture Model Method for Moving Object Detection
Weiwei Dong1, Yujian Wang*2, Wenpeng Jing3, Taoxin Peng4
On Line Monitoring of Partial Discharge in High Voltage Cables
Qiang Gao*ยน, Zaiming Yu2, Xiaoming Li3, Qi Liu4, Fang Yuan5, Yue Han6, Lin Shi7, Jixian Shen8, Zhao
Short-frame Prior Scheduling with WRR Transmission Strategy in AFDX Terminal System
Yuanyuan Xu*1, Hongjuan Ge2, Shuang Wu3, Jingzhong Yang4